1.       Un cub d'alumini de 15 cm de costat té una massa de  8.775 kg.

a.       Quina és la densitat de l'alumini?.

b.      E xpressa-la en kg/m3 g/c.c.

 

2.       El radi de la Terra mesura 6.38*106 m i la seva massa 5.98*1024 kg. Quina és la seva densitat? 

3.       Per a quin tipus de substàncies és convenient usar com a mesura de la densitat el kg/m3 ?

 

 

4.       La majoria dels grans vaixells es construeixen amb acer malgrat la qual cosa suren al mar. Com és possible?

 

 

5.       Completa la següent taula, substituint la x pel nom corresponent

 

Densitat en kg/m3

Densitat en g/c.c.

Massa en kg

Volum en c.c.

Volum en m3

1200

x

5

x

x

x

x

2.5

x

0.005

x

2.6

x

300

x

x

x

0.136

10

x

 

 

6.       Un bloc de forma cúbica d'alumini té una massa de 780 g. Determina el volum que ocupa. Si partim just per la meitat aquest bloc, quina massa, quin volum i quina densitat tindrà cada tros?

 

 

7.       EXPLICA si les següents qüestions són vertaderes o falses:

a.       Mig litre d'oli no cap en un recipient de 400 ml

b.      Tres quilograms de ferro caben en un dipòsit de 12 L

c.       Un litre d'oli pesa menys que 1 L d'acetona

d.      Cent grams de mercuri caben en un recipient de 250 ml

e.      Un quilogram de mercuri pesa més que 5 litres d'oli

f.        Cinc grams de ferro pesen menys que 10 g d'aire

 

 

8.       Una determinada substància A té de densitat dóna = 1245 kg/m3 , i una altra substància diferent B té de densitat dB = 11,4 g/ml. Es demana:

a.       Si disposem de ½ kg de cada substància, quin pesarà més?

b.      Si disposem de ½ L de cada substància, quin pesarà menys?

c.       Si posem 100 g de la substància A en el platet d'una balança quina massa de B caldrà posar en l'altre platet perquè el conjunt quedi equilibrat?

d.      Si posem 100 ml de la substància B en el platet d'una balança, quina massa de A caldrà posar en l'altre platet perquè el conjunt quedi equilibrat?

e.      Si posem 100 g de la substància A en el platet d'una balança, quin volum de B caldrà posar en l'altre platet perquè el conjunt quedi equilibrat?

f.        Si posem 100 ml de A en el platet d'una balança, quin volum de B caldrà posar en l'altre platet perquè el conjunt quedi equilibrat?

 

 

9.       Tenim dos trossos cúbics de la mateixa grandària, un d'alumini, la massa del qual és de 2,7 g i un altre de plom la massa del qual és d'11,3 g. En introduir el cub d'alumini en una proveta amb aigua, observem una pujada de l'aigua d'1 ml. Si canviem ara i introduïm el cub de plom a la proveta amb aigua, quant apujarà l'aigua: més, menys o igual que abans? Per què?

 

 

10.   Per determinar la densitat de l'aigua, un alumne congela una ampolla amb aigua. Pesa el glaç format i mesura el volum de l'aigua que es forma en fondre's aquest glaç. Després, divideix la massa primera entre el volum, expressant el resultat en el S.I. És correcte fer això? Explicació.

 

11.   En el platet d'una balança posem 500 g de gasolina. Si es posen 500 ml d'oli en l'altre platet cap a on s'inclinarà la balança? Quin volum d'or caldria posar per restablir l'equilibri?

 

12.   En el platet d'una balança posem un cilindre de ferro de 10 cm d'altura 6 cm de diàmetre. Quina massa i quin volum d'alumini haurem de situar en l'altre costat de la balança perquè el conjunt quedi equilibrat?  8. La densitat de l'aire d'una habitació

 

 

13.   La densitat de l'aire d'una habitació és 1,293 g/L. Calcular la massa de l'aire, sabent que les dimensions de l'habitació són 5 m x 4 m x 2,4 m 

 

14.   La densitat dels cigrons és 0,8 g/ml. Si s'ha comprat 6 kg de cigrons, A) Podrem guardar-los en un recipient que té un volum de 7 litres?; B) I en el cas que fossin 5,6 kg de cigrons?

 

 

15.   La densitat de l'ordi és 0,69 kg/L. Calcula la quantitat d'ordi que pot transportar el remolc d'un tractor, les dimensions del qual són 4 x 3 x 2,5 (m) suposant que l'ordi s'empaqueta perfectament sense deixar buits al remolc.

 

 

16.   Fabriquem dues peces d'un mateix metall, però amb diferent grandària. Pesaran el mateix? Ocuparan el mateix volum? Tindran la mateixa densitat? EXPLICA-HO. 

 

17.   Fabriquem un cub d'alumini de 2 cm d'aresta i una esfera d'aquest mateix metall de 8 cm3 de volum. Quin pesarà més? Quin tindrà un volum major? Si partim per la meitat el cub d'alumini, quina massa, volum i densitat tindrà cada tros?

 

18.   Quin volum de gasolina cal posar al plat d'una balança per equilibrar 100 g de farina?

 

 

19.   Quina massa de Brom pesa el mateix que 250 ml de llet?

 

 

20.   Ordena les següents substàncies en ordre creixent de masses: 100 ml de ferro, 4 cm3 d'alcohol, 450 g d'aire, 80 ml d'or

 

 

21.   Ordena les següents substàncies en ordre creixent del seu volum: 20 g d'acetona, 20 ml de plom, 20 g d'argent, 20 ml de ferro

 

 

22.   Una substància pura, ha de ser homogènia? Una substància homogènia, ha de ser pura? EXPLICA-HO.

 

 

23.   Proposar un parell d'exemples de dissolucions a) de líquid en líquid; b) de sòlid en líquid; c) de sòlid en sòlid; d) de gas en líquid

 

24.   Cabran 270 g d'oli en una garrafa d'un quart de litre?

 

 

25.   Quina és la densitat d'una gota d'oli?

 

26.   Indica el procediment que s'ha de seguir per separar una barreja de sal i sorra.

 

 

27.   Explica el procediment que s'ha de seguir per separar una barreja d'aigua, alcohol i sorra.

 

 

28.   A un dipòsit cilíndric de 8 m d'alt li caben al complet 25·104 L d'oli. Quin diàmetre posseeix?

 

 

29.   En submergir en aigua una esfera de 4 cm de radi, quin volum d'aigua desallotjarà? I si se submergís en oli? EXPLICACIÓ.

 

 

30.   En un recipient de 5 L de capacitat tenim mig litre d'aigua. El recipient està completament tancat. 

a.       Quant pesa l'aigua del recipient i quin volum ocupa? 

b.      Deixem el recipient tancat al sol, de manera que després d'una estona, l'aigua s'evapora per complet. Quant pesarà el vapor d'aigua format? Quin volum ocuparà aquest vapor? 

c.       La densitat de l'aigua líquida, serà la mateixa que la densitat del seu vapor? Explicació.

 

31.   Usant les dades de la taula de densitats, i fent ús dels factors de conversió, expressa la densitat del Brom en el Sistema Internacional, i la densitat de l'argent en kg/L.

 

 

TAULA DE DADES de DENSITATS en g/cm3

Alumini 2,7

Plom 11,4

Mercuri 13,6

Ferro 7,9

Aigua 1

Oli 0,9

Alcohol 0,79

Acetona 0,8

Argent 10,5

Llet 1,03

Brom 3,12

Gasolina 0,68

Or 19,32

Níquel 8,9