Criteris de prioritat i barem per a l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària


Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per
ordre, el criteri de prioritat específic de l'etapa, els criteris generals i els criteris
complementaris.
Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol·licitud
i ordenar-les. Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la
mateixa puntuació s’ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.
Criteri específic
.


Per cursar ensenyaments en un curs d'educació primària o d'educació secundària en un centre determinat té preferència l'alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre. Aquest criteri específic no s'aplica a l'educació infantil.


Criteris generals

 
 • Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballin.
  - Quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
  Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar. La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció.
 
 • Proximitat del domicili de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de
  treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet

  - Quan el domicili familiar és a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  - Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet, es pren en consideració, en lloc del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball, i aquesta és dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  - Quan el domicili familiar és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts.
 
 • Renda anual de la unitat familiar
  - Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 
 • Discapacitat de l’alumne o l'alumna, el pare, la mare, germanes o germans
  - Quan l’alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne o l'alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

 

Criteris complementaris
 
 • Família nombrosa o monoparental
  - Pel fet de formar part d'una família nombrosa o familia monoparental: 15 punts.
 
 • Malaltia crònica de l'alumne o l'alumna
  Pel fet que l’alumne o l’alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.
 
 • Pare, mare, tutor, germà o germana exalumne/a del centre
  Pel fet que l’alumne tingui un pare/mer/tutor/germà o germana exalumne/a del centre i el centre ho confirmi: 5 punts.
 
Torna al menú inicial de preinscripció