Educaplus.org: Cinemàtica: Determinació de la posició
La Posició

Si hem acordat anomenar moviment al canvi de la posició amb el temps, serà necessari establir un criteri per determinar quina posició ocupa un cos en un instant.

Es tracta, novament, d’establir un sistema de referència adequat per al que necessitem estudiar.

Una dimensió

Imagina que tenim un cos que es mou per una recta, és a dir que realitza un moviment en una dimensió. Per determinar la seva posició només necessitem indicar a quina distància de l’origen es troba. Observa en el següent applet que la posició del cos pot ser positiva o negativa segons es trobi a la dreta o a l’esquerra de l’origen respectivament.

Representa en l'applet anterior els punts següents:

·         P(2.8)

·         P(-1.6)

·         P(0)

Com veus resulta molt fàcil fer-ho. Amb una coordenada podem conèixer la posició d’un punt sobre una recta.

Dues dimensions

Si el cos realitza un moviment en dues dimensions, és a dir es mou per un pla, necessitarem dues coordenades per determinar la posició que ocupa en un instant donat.

Els dos valors que determinen la posició d'un cos en un pla podem establir-los utilitzant com a referència un sistema de coordenades cartesianes o un sistema de coordenades polars.

En el cas de les coordenades cartesianes s'utilitzen les distàncies als dos eixos acompanyades dels signes (+) o (-)

A la figura de l'esquerra apareix representat el punt P(3,2).

Per evitar confusions es té l'acord d'escriure primer la coordenada x i després la coordenada y, separades per una coma.

 

El signe negatiu per a la coordenada x s'utilitza si el punt es troba a l'esquerra de l'origen i per a la coordenada y quan està per sota de l'origen.

Les coordenades polars utilitzen la longitud de la recta que uneix el nostre punt amb el punt de referència i l'angle que forma aquesta recta amb l'horitzontal

A la figura de l'esquerra es representa el punt P(3 , 45°), que significa que la distància OP val 3 i que l'angle val 45°

En el següent applet pots representar els punts donats en:

C. Cartesianes C. Polars
  • (-1.3, 2)
  • (-2, -2)
  • (0, 1.8)
  • (2.4, 0)
  • (0.7, 1.5)
  • (3, 45°)
  • (2, 160°)
  • (3, -90°)
  • (2, 30°)
  • (1, 90°)

Tres dimensions

En el cas d'un cos que seguís una trajectòria de tres dimensions, necessitaríem tres coordenades per determinar la seva posició en un instant donat.

També en aquest cas es poden utilitzar coordenades polars i coordenades cartesianes. En el següent applet pots veure un sistemes d'eixos cartesians tridimensional:

Prem aquest enllaç

El temps és la quarta dimensió  

Com el moviment és el canvi de la posició amb el temps, a més de conèixer la posició, ens interessa saber l'instant en què el cos ocupa la dita posició.

Si representem el conjunt de les diferents posicions que ocupa un mòbil al llarg del temps, obtenim un línia anomenada trajectòria

Página anterior Vector de posición


© 2004, www.educaplus.org